Chương trình chuyển tiếp

ame.pro

Chương trình chuyển tiếp tín chỉ với Đại học Mỹ (ADP) bao gồm các khóa học thuộc các lĩnh vực: Kinh doanh, Thống kê bảo hiểm, Khoa học máy tính, Truyền thông đại chúng, Khoa học ứng dụng, Tâm lí học và Liberal arts.

Sinh viên hoàn thành một nữa chương trình tại ADP, nữa còn lại hoàn thành tại ngôi trường mà các bạn lựa chọn tại Mỹ. Với thời gian 4 năm, sinh viên phải hoàn thành khoảng 40 khóa học, trong đó 20 khóa tại ADP (2 năm đầu) và 20 khóa tại Mỹ (2 năm cuối). (“2+2” tùy chọn).

Các chương trình được thực hiện tại ADP gồm:

  • Kinh tế
  • Kĩ thuật
  • Khoa học máy tính
  • Liberal art (gồm Toán, khoa học, ngôn ngữ, lịch sử, triết học).
  • Khoa học ứng dụng